• АҬЕЛ:
  • +7 (940) 910-39-06

RUS  |  ABH

АЖӘАБЖЬҚӘА

Ажәабжьқәа

Среда, 02 Декабрь 2020 00:53

Асоциалтә усура азҟазацәа рыбзоурала, Аԥсны араионқәа быжьба рҿы зыԥсҭазааратә ҭагылазаашьа уадаҩу аҭаацәа ирзыҟаҵаз ацхыраара иазкны Аԥсуа телехәаԥшра аҿы идырбаз арепортаж.

 

 

Instagram