• АҬЕЛ:
  • +7 (940) 910-39-06

RUS  |  ABH

Ҳара иҳазкны

Ҳара иҳазкны

1 о нас задачи

Ахәыҷқәеи  аҭаацәарқәеи рсоциалтә цхырааразы амаҵзура аԥҵан 2017 шықәсазы, ЕАР Ахәыҷтәы фонд (ИУНИСЕФ) Аҟәатәи аофис ацхыраарала, Асоциалтә еиқәыршәареи адемографиатә политикеи рминистрра ихацнаркыз аԥышәаратә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аԥсны араионқәа хԥа рҿы. Иуль мза 2019 шықәсазы ари амаҵзура аҟәшақәа аартын Аԥсны егьырҭ араионқәа зегьы рҿы.   

ИУНИСЕФ ацхыраарала еиҿкаау амаҵзура араионтә ҟәшақәа  еиқәыршәоуп автомашьынала,  ироуа асигналқәа (ажәабжьқәа) иласны рҭак аҟаҵаразы, насгьы ацхырааразын оперативла еиуеиҧшым аҭыҧқәа рышҟа ацаразын, аҭаацәарақәа рыҩнқәа рҿы анеирагьы уахь иналаҵаны. Амаҵзура аспециалистцәа зегьы  асоциалтә усуреи ахәыҷқәа рыхьчареи иазкны иреиӷьу жәларбжьаратәи аеқспертцәа алархәны заа иахысит аҵаратә курс, уи ашьҭахьгьы есымшааира иацырҵоит рҵара, ԥымкрада ироуеит аметодологиатә цхыраара, рпрофессионалтә ҩаӡара аизырҳара иаҿуп.

Амаҵзура аусура ашьақәгылараҿы аԥыжәара амоуп иуадаҩу аԥсҭазааратә ҭагылазаашьа змоу ахәыҷқәеи аҭаацәарақәеи ацхыраара рыҭара, аус рыдулара.   

Ахәыҷқәеи  аҭаацәарқәеи рсоциалтә цхырааразы амаҵзура аҿаԥхьа ихадоу уснагӡатәқәаны иқәгылоуп:

  • иуадаҩу аҧсҭазааратә ҭагылазаашьа алҵра зхала зымч ақәымхо аҭаацәара ганрацәала ацхыраара рыҭара;
  • ахәыҷқәа иахәҭоу агәцаракра рыҭареи, урҭ рзинқәа ганрацәала раларҵәареи ирызкны аҭаацәара рхатәы лшарақәа рырҕәҕәара;

  • ахәыҷи аҭаацәареи реиҟәыҭхара алмыршара;

  • акризистә ҭагылазаашьақәа хатәымҩала риааиразын аҭаацәара аҧышәа  рылааӡара.