• АҬЕЛ:
 • +7 (940) 910-39-06

RUS  |  ABH

Аконтактқәа

Аконтактқәа

Ахәыҷқәеи аҭаацәарақәеи рсоциалтә цхырааразы амаҵзура аҟәшақәа ыҟоуп Аԥсны араионтә центрқәа рҿы абарҭ аҭыӡҭыԥқәа рыла:

 • Ақалақь Аҟәеи Аҟәатәи араиони рыҟәша:

ақ.Аҟәа, Аиааира амҩаду 174, 3-тәи аихагыла

 • Гагратәи араионтә ҟәша:

ақ. Гагра, Арӡынба имҩаду, 189, 1-тәи аихагыла (Аҟазара школ ахыбра)

 • Гәылрыԥшьтәи араионтә ҟәша:

аҳабла Агәыӡера,  Курчатов имҩа 27, 4-тәи  аихагыла (Абзазара Аҩны ахыбра)

 • Очамчыратәи араионтә ҟәша:

ақ. Очамчыра,  Баграта Шьынқәба имҩа, 73, 2-тәи аихагыла  (Араионтә Хадара ахыбра, аҩналарҭа апарк аганахьала)

 • Тҟәарчалтәи араионтә ҟәша:

ақ. Тҟәарчал,  Аԥсилаа рымҩа, 6, 1-тәи аихагыла (Араионтә Хадара ахыбра)

 •  Галтәи  араионтә ҟәша:

ақ. Гал, Леон имҩа 1, 2-тәи аихагыла  (Акультуратә Ҩны ахыбра)

 • Гәдоуҭатәи араионтә ҟәша:

ақ. Гәдоуҭа, Афырхацәа рымҩаду 3, 3-тәи аихагыла  (Араион аимадаратә еилысырҭа ахыбра).

Асоциалтә усура азҟазацәа русуратә мшы аиҳарак  рҭыԥ анҭыҵ иахьымҩаԥысуа азы, аҳәара ҟаҳҵоит, аофис ашҟа шәнеира аламҭалазы, иашьашәалоу амаҵзуратә ҟәша аусзуҩцәа ҭелла шәыҽрымашәдарц  абарҭ ателефонтә номерқәа рыла:

 • Гагратәи араион +7 940 910 34 97, +7 940 770 80 13, +7 940 924 49 23, +7 940 725 31 20, +7 940 715 70 95
 • Гәдоуҭатәи араион +7 940 773 78 70, +7 940 924 31 46, +7 940 924 31 89, +7 940 969 30 77
 • ақ. Аҟәа +7 940 771 07 83, +7 940 728 45 82, +7 940 924 31 26, +7 940 924 31 74, +7 940 924 31 86, +7 940 967 07 00
 • Аҟәатәи араион +7 940 924 32 17, +7 940 744 44 05, +7 940 924 31 87
 • Гәылрыԥшьтәи араион +7 940 967 50 67, +7 940 924 31 78, +7 940 924 31 99
 • Очамчыратәи араион +7 940 924 32 06, +7 940 924 31 79, +7 940 924 32 03
 • Тҟәарчалтәи араион +7 940 924 32 08,  +7 940 924 32 11, +7 940 923 57 40
 • Галтәи араион +7 940 773 87 22, +7 940 724 32 12, +7 940 771 84 99

Апартниорреи аусеицуреи ирыдҳәало азҵаарақәа рзы абри ателефонтә номер ала  +7 (940) 910 39 06